Livsverden

Livsverden handler om alle ting som påvirker oss og de valgene vi tar

Livsverden er en beskrivelse at et enkelt individ og ikke en gruppe mennesker. Livsverden handler om alle ting som påvirker oss og de valgene vi tar. Noen av det aller viktigste i forhold til målgrupper er å forstå deres kultur. Kultur setter rammer for mange viktige ting og ikke minst for handling og betydning.

4 modeller

Det er fire modeller som til sammen beskriver livsverden og kultur. De fire modellene har en avhengighet fra 1 til 4. Kommunikasjonsmodellen er mest komplisert og bygger på de første modellene:

 1. Handlingens parametre
 2. Det sosiale og kulturelle rommet
 3. Tidsdimensjonen
 4. Kommunikasjonsmodellen

Handlingens parametre er den modellen jeg har valgt å legge mest vekt på. Nummer 2 og 3 handler om rom og tid. I kommunikasjonsmodellen er det betydning det handler mest om.

Handlingens parametre består av fire hovedparametre:
Verdier, handlinger, ressurser og sosial kontekst.

 1. Verdier som parameter inneholder de verdier et individ har. Her snakker vi også om etikk og moral, samt ideologier og tanker.
 2. Handlinger vi foretar oss er et annet parameter. Dette er både beviste og ubeviste handlinger.
 3. Ressurser vi har til rådighet er i utgangspunktet flere parameter hvor menneskelige ressurser og pengelige ressurser er to interessante områder. Ressurser kan være mye annet også, både materielle og immaterielle ting.
 4. Sosial kontekst er stedet hvor handlingen foregår. Disse samfunnene eller miljøene kan være nære (familie) eller mindre nære (bekjentskap).

De fire parametrene blir bundet sammen av bevisst og ubevisst kommunikasjon. Litt enklere forklart kan kontekst og de sosiale sammenhengene våre handlinger foregår i deles inn i fire ulike typer:

 1. Primærgruppen – Familien, de aller nærmeste.
 2. Sekundære grupper – Vennegjenger og bekjentskap, eller på motsatt side av skalaen grupper som samfunnet har dannet. Dette kan være fotballinteresserte, bilister osv.
 3. Arbeidsplassen og kollegaene.
 4. Virtuelle grupper, for eksempel «vi som ser på Top Gear»

Vi er alle plassert i vår egen livsverden. I sentrum av vår livsverden er vår oppfattelse av «her og nå». Vår livsverden har en åpen struktur og er påvirkelig av både ytre faktorer og egne refleksjoner.

Det finnes en horisont som avgrenser vår livsverden. Innenfor denne horisonten styrer i stor grad relevans. Vi bryr oss ikke spesielt mye om irrelevante ting.

Livsverden er relevant av flere årsaker, men først og fremst fordi vi kan tilegne oss kunnskap om menneskers identitet, meninger, forståelser og andre ting som går på personens sivile samfunn. Andre ting kan være for eksempel forutsetninger og begrensninger. Folks mål henger sammen med deres livssituasjon.

På utsiden har vi «systemet» som er Staten, markedet, demokratiet og den slags.

Jo mer vi vet om menneskers livsverden, jo enklere er det å designe produkter og tjenester som passer inn i den samme livsverden.

Egenskaper og adopsjon

Det er viktig å forstå menneskers livsverden av flere årsaker, ikke minst i forhold til innovasjon og adopsjon. For at en tjeneste eller en produkt skal passe inn i en persons livsverden må den oppleves som relevant og dekke noen behov. Det er også andre egenskaper som skal stemme overens:

 • Relativ fordel, som sosial prestisje
 • Kompabilitet, som vaner, verdier, holdninger, erfaringer og behov
 • Kompleksistet, som forståelse, vanskelighetsgrad, effektivitet og brukervennlighet
 • Testbarhet, som andres erfaringer og usikkerhet
 • Observerbarhet, som at andre kan se resultatet av innovasjonen

Les mer om adopsjon av innovasjonen.